Képzési rendszerünk

Utolsó frissítés: 2013. október

Képzési rendszerünkről Pedagógiai Programunk nyújt részletes tájékoztatást (a 2013/14. tanévtől hatályos hamarosan honlapunkon is olvasható a Dokumentumok menüpontban). Ez az összefoglaló gimnáziumunk képzési rendszerének, szerkezetének legfontosabb sajátosságait mutatja be.

 

1.     Képzési szerkezet a pedagógiai célok szolgálatában

Alapvető képzési célunk a színvonalas középfokú oktatás korszerű és igényes ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével. E cél megvalósításának érdekében és eszközeként a differenciálás és a speciális képzés lehetőségeit hangsúlyosan vesszük figyelembe. A tanórai differenciáláson túl tanulóink

  •  érdeklődésük,
  •  felvételi eredményeik és
  • oktatásszervezési lehetőségeink figyelembevételével

nyernek felvételt, illetve kerülnek be

  • öt vagy négy évfolyamos gimnáziumi osztályba,
  • tagozatokra (más szóval tanulmányi területekre)és
  • csoportokba.

 

1.1.     Fogalommagyarázat

 Öt évfolyamos (nyelvi előkészítő évfolyamos) gimnáziumi képzés: a tanulók öt év során emelt szinten kötelesek tanulni a választott két idegen nyelvüket. (Angol, német és francia nyelvek közül választhatnak.) A nyelvi előkészítő évfolyamon informatikát is tanulnak (tizedikben és tizenegyedikben ezt folytatniuk kell) a többi műveltségi területen készségfejlesztésük folyik. Képzési rendjük egységes öt évfolyamos képzési rend, mely eltér a négy évfolyamos gimnáziumi osztályokétól. A 2013. évi jogszabályi változások miatt első évükben az osztályuk megnevezése 9. Nyelvi osztály, majd második évüket 9. E osztályosként folytatják és 12. E osztályos korukban érettségiznek. Négy évfolyamos képzésbe a tanuló csak évfolyamismétlés miatt kerülhet.

 

 Négy évfolyamos gimnáziumi képzés: A tanulók négy gimnáziumi év után 12. évfolyam végén teszik le rendes érettségi vizsgájukat. A négy évfolyamos gimnáziumi osztályainkban a tanulók– a jelentkezéstől és felvételtől függően – a következő tagozatokon tanulhatnak:

·       reál,

·       humán,

·       idegen nyelvi (angol és német),

·       általános

Az öt évfolyamos és a négy évfolyamos képzés nem átjárható.Négy évfolyamos osztályba az öt évfolyamos képzési rend szerint tanuló diák csak akkor kerülhet, ha évfolyamismétlő.

Tagozat (tanulmányi terület): Azonos képzési rend szerint tanuló tanulócsoport. A tagozatokat az igazgató osztályhoz sorolja.

Osztály: Oktatásszervezési egység, mely azonos beírási naplóba kerülő, a tantárgyak jelentős részét 4 vagy 5 évig együtt tanuló tanulókból áll. A tagozatok osztályokban vannak elhelyezve, egy osztályban több tagozat is  van, a kiemelt tantárgyak tagozati szintű oktatása miatt ezért csoportbontásra is szükség lehet. Az indítható osztályok számát az intézményfenntartó határozza meg. 2004 óta a gimnázium 17 osztállyal működik. Az évfolyamok többségében négy osztály van, az egyik évfolyamon öt. Az egyik osztályban mindig öt évfolyamos képzést kell folytatni, a párhuzamosan beiskolázott 3 vagy 4 osztályban négy évfolyamos klasszikus gimnáziumi képzést.

Csoport: Az osztályoknál kisebb oktatásszervezési egység egy vagy több osztály tanulóiból szervezve. Létrejön az idegen nyelvi oktatás, a testnevelés oktatása, az érettségire felkészítő nem kötelező órák szervezése, a tagozatok többletóra igényének ellátása vagy a humán és reál tagozatok speciális képzési igényeinek ellátása kapcsán.  

 

2.     Iskolánk tagozatai és azok rövid jellemzése

 

2.1  Négy évfolyamos gimnáziumi tagozatok

A felvételi eljárás során a tanulók az itt ismertetett tanulmányi területekre (tagozatokra) jelentkeznek. Minden tagozatnak külön felvételi pontszáma van. Azok a tagozatok, amelyek további csoportokra bomlanak azonos felvételi pontszámúak.

Képzési sajátosságok a reál tagozaton       

A reál tagozatot azoknak a diákoknak javasoljuk, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, az általános iskolai tanulmányaik során ezekből a tárgyakból kimagaslóan teljesítettek. Terveik szerint felsőfokú tanulmányaikat az agrár, egészségügyi, gyógypedagógiai, informatikai, műszaki, természettudományos szakcsoportok valamelyikén kívánják folytatni.

Kiemelt tárgyak az egyes csoportoknál részletezettek szerint a matematika, fizika, kémia, biológia és informatika.

A tagozaton belül a tanulók a gimnáziumba megküldött jelentkezési lapjukon jelölt szándékuk szerint két csoport közül választhatnak:

·       MŰSZAKI – INFORMATIKA CSOPORT    

Ajánljuk a műszaki pályákra, tudományegyetemek és főiskolák matematika és/vagy fizika és/vagy informatika, programozás szakjaira készülő tanulóknak.    

A képzés sajátossága: magasabb óraszámú matematika-, fizika- és informatikaoktatás. Felkészítés emelt szintű érettségire.

A képzési rend egységes négy évre szóló program.

·       BIOLÓGIA-KÉMIA CSOPORT

Ajánljuk biológia vagy kémia iránt fokozottan érdeklődő, orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, agrár- vagy erdőmérnöki, biológusi, környezetvédelmi, egészségügyi, vegyész vagy pedagógus pályára készülő tanulóknak.

A képzés sajátossága: magasabb óraszámú matematika, biológia- és kémiaoktatás. Felkészítés emelt szintű érettségire.

A képzési rend egységes négy évre szóló program. 

 

Képzési sajátosságok a humán tagozaton

A humán tagozatot azoknak a diákoknak javasoljuk, akik érdeklődnek a humán tárgyak iránt, az általános iskolai tanulmányaik során ezekből a tárgyakból kimagaslóan teljesítettek.  Terveik szerint felsőfokú tanulmányaikat a bölcsész, jogi, tanári, tanítói és óvodapedagógusi szakirányok valamelyikén kívánják folytatni.

Kiemelt tárgyak az egyes csoportoknál részletezettek szerint: magyar, történelem és mozgóképkultúra és médiaismeret.

A tagozaton belül a tanulók a gimnáziumba megküldött jelentkezési lapjukon jelölt szándékuk szerint két csoport közül választhatnak.

·       MAGYAR-TÖRTÉNELEM CSOPORT        

Ajánljuk olyan humán érdeklődésű tanulóknak, akik jogi, államigazgatási, tanári és bölcsész pályára készülnek.

A képzés sajátossága: magasabb óraszámú magyar- és történelemoktatás. Művészettörténet vagy néprajz választhatósága, a művészeti tantárgyak hangsúlyosabb jelenléte. Felkészítés emelt szintű érettségire.

A képzési rend egységes négy évre szóló program.

 

·       MÉDIA-KOMMUNIKÁCIÓ CSOPORT     

Ajánljuk olyan humán érdeklődésű tanulóknak, akik jogi, tanári, bölcsész, művészeti pályára, kommunikáció szakra készülnek.

A képzés sajátossága: magasabb óraszámú magyar- és médiaoktatás. A művészeti tárgyak hangsúlyosabb jelenléte. Magyar nyelv és irodalomból felkészítés emelt szintű érettségire, médiaismeretből középszintű érettségire.

A képzési rend egységes négy évre szóló program.

 

Képzési sajátosságok az idegen nyelvi tagozatokon(négy évfolyamos képzések)

Az idegen nyelvi tagozatokat (angol és német tagozat) azoknak a diákoknak javasoljuk, akik érdeklődnek az idegen nyelvek iránt, az általános iskolai tanulmányaik során angol vagy német nyelvből kimagaslóan teljesítettek, de a tagozati nyelvből még nincs középfokú nyelvvizsgájuk (a tagozat kimeneti célja ugyanis a középfokú nyelvvizsgának elismert emelt szintű érettségi letétele). Terveik szerint felsőfokú tanulmányaikat bölcsész szakcsoportok vagy a gazdasági szakcsoporton képzelik el.

Kiemelt tárgyak az egyes csoportoknál részletezettek szerint: angol vagy német. A német tagozatot megfelelő számú jelentkezés esetén indítjuk.

A tagozatokra felvételi eredményeik alapján kerülnek a tanulók.

 

·       ANGOL TAGOZAT       

Ajánljuk az angol nyelvet már ismerő, jó nyelvérzékű tanulóknak.

Angol nyelvből előkészítés emelt szintű érettségire. Angol anyanyelvű tanár biztosítása a kommunikációs órákra. Francia nyelv tantárgy emelt óraszámon való tanulásának lehetősége 9. évfolyamtól.

A képzés sajátossága: négy éven keresztül emelt szintű angol nyelvi képzés. 

A képzési rend egységes négy évre szóló program.

 

·       NÉMET TAGOZAT

Ajánljuk a német nyelvet már ismerő, jó nyelvérzékű tanulóknak.

Német nyelvből előkészítés emelt szintű érettségire.

A képzés sajátossága: négy éven keresztül emelt szintű német nyelvi képzés.

A képzési rend egységes négy évre szóló program. A tanulmányi terület csak megfefelelő számú, német nyelvet már ismerő, jelentkező esetén indul.

 

Képzési sajátosságok az általános tagozaton

Ajánljuk általános érdeklődésű, még bizonytalan pályaválasztási szándékú jó képességű tanulóknak.  

Olyan kompetenciákat fejlesztünk elsősorban, amelyek nélkül semmilyen irányban és semmilyen szinten nem lehetséges sikeres kilépés a gimnáziumból (informatikai, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs jártasság megszerzését elősegítő képzések).

Továbbtanulás vagy szakképzésben való részvétel bármely irányban lehetséges.

Tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon emelt- és középszintű érettségire felkészítő képzések széles kínálatából választhatnak a tanulók továbbtanulási terveiknek megfelelően. (A Helyi tantervben részletezettek szerint.)

 

2.2 Képzési sajátosságok az öt évfolyamos, nyelvi előkészítő évfolyammal működő idegen nyelvi tagozatokon

Az öt évfolyamos idegen nyelvi tagozatokat (angol és német tagozat) azoknak a diákoknak javasoljuk, akik fokozottan érdeklődnek az idegen nyelvek iránt, az általános iskolai tanulmányaik során idegen nyelvből kimagaslóan teljesítettek, de a tagozati nyelvből még nincs középfokú nyelvvizsgájuk (a tagozat kimeneti célja ugyanis a középfokú nyelvvizsgának elismert emelt szintű érettségi letétele - B2 szint).

 A képzés célja:

·         Az öt év során a tanulók felkészítése az emelt szintű érettségi vizsgára idegen nyelvből.

·         Az informatikai ismeretek emelt szintű oktatásával magas szintű informatikai jártasság megszerzése. (Jeles rendű előrehozott érettségi letételével bizonyítva, amely egyben ECDL-vizsgának is megfelel.)

·         A kommunikációs kompetenciák magas szintű fejlesztése.

·         A tagozati specializáció széles kínálatának megteremtésével 11-12. évfolyamon intenzív felkészítés a felsőoktatási tanulmányokra.

 

A képzés jellemzői:

A tanulók öt éven keresztül emelt szinten tanulják első idegen nyelvüket, középiskolai éveik során államilag finanszírozott képzésben szerezhetik meg emelt szintű érettségi letételével a diploma megszerzéséhez is szükséges nyelvvizsgát. Első idegen nyelvből a harmadik év végére kell eljutniuk a B2-es nyelvi szintre. Második idegen nyelvből rendes érettségijük letételekor kell eljutniuk ide. Ennek megfelelően első idegen nyelvükből az első három évben van magas heti óraszámuk (első évben pl. heti 14 óra), majd ez fokozatosan átfordítódik a második idegen nyelvre, ahol az utolsó két évben emelkedik jelentősen óraszámuk (de természetesen az első három évben is tanulják -fokozatosan növekvő óraszámban- a második idegen nyelvüket.) Informatikaoktatásuk 9-10-11. évfolyamon zajlik.

Kilencedik évfolyamon matematikából és anyanyelvből a tanulók azonos szintre hozása, készségfejlesztése folyik, így kiemelkedően jó alapkészségekkel, „homogén” csoportként kezdhetik meg tizedikben általános gimnáziumi tanulmányaikat (matematikából bontott csoportban), amely alapja a későbbi sikereiknek, és amelyre négy évfolyamos képzésben csak korlátozott lehetőségek vannak.

Az ide járó tanulók ezeken túl, 11-12. évfolyamon további tantárgyak közül választhatnak emelt szintű oktatást. Így elkerülik a korai specializációt: 17-18 évesen választhatnak érdeklődésüknek, továbbtanulási terveiknek megfelelő képzést, így intenzíven és sikeresen készülhetnek főiskolai-egyetemi tanulmányaikra választott tantárgyaikból.

A 2013/14. tanévtől mind az angol, mind a német tagozat "középhaladó" szintről indul, azaz feltételezi az általános iskolai nyelvtanulási előzményeket! Ezért a német tagozat indulásának feltétele a megfelelő számú ilyen szintű tudással jelentkező tanuló.

A képzést kizárólag felsőoktatásba készülő tanulóknak ajánljuk!

 

3.     Idegen nyelvek oktatása a gimnáziumban

Mint minden gimnáziumban, iskolánkban is két idegen nyelvet kötelező tanulni a diákoknak:

Első idegen nyelv: A gimnáziumban első idegen nyelvek lehetnek az angol és a német nyelv. Első idegen nyelvét a kilencedikes tanuló nem kezdő szintről, az általános iskolai idegen nyelvi ismereteire alapozva tanulja. Ez alól kivételt képez az öt évfolyamos gimnáziumi képzés során a kezdő szintről induló német tagozat, ahol az első idegen nyelv a német, annak ellenére, hogy a tanulók általános iskolai tanulmányaik során nem tanultak németet.

Második idegen nyelv: Második idegen nyelvét a tanuló a gimnáziumban kezdő szintről kezdi tanulni saját maga ill. gondviselőjének választása ill. az intézmény lehetőségei alapján. (Ez alól kivételt képez az előző pont alapján az öt évfolyamos képzés német tagozatának nyelvválasztása.)

 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzésben választható második idegen nyelvek:

angol

Kizárólag a tanuló ill. gondviselőjének választása dönt tanulásáról.

német

francia

orosz

Évfolyamonként 1 olasz vagy 1 orosz nyelvi csoport indul min. 12 fővel annak figyelembevételével, melyik idegen nyelv iránt nagyobb az érdeklődés. A 18 fős maximális csoportlétszámon felüli jelentkezés esetén előnyben részesülnek a nyelvi tagozatok tanulói, az ezen létszámon felül jelentkező tanulók között a szülői közösség és a diákönkormányzat képviselőjének jelenlétében történő, jegyzőkönyv melletti sorsolás dönt.

olasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öt évfolyamos gimnáziumi képzésben választható második idegen nyelvek:

angol

Kizárólag a tanuló ill. gondviselőjének választása dönt tanulásáról.

német

francia

Minimálisan 9 fő jelentkezése esetén tudjuk biztosítani a nyelv oktatását.

 

 

 

 

 

Szakköri szinten további nyelvek tanulására van lehetőség. Az olasz szakkörön túl a spanyol és latin nyelv tanulásának lehetősége is biztosított, megfelelő számú érdeklődés esetén a japán nyelvoktatás is lehetséges.

 

Share